51. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől -a normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. Ezen szerződésben meg kell határoznia a támogatás elszámolásának feltételeit és módját. A fentiek szerint elnyert és ezáltal igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és felhasználásuk feltételeit az egyesület honlapján (www.herics.hu) nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az egyesület által nyújtható célrarendelt juttatások bárki által megismerhetőek legyenek. Nem részesülhet támogatásban a pályázatért és annak elbírálásáért felelős személy, továbbá az, aki a támogatást nyújtotta, valamint az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozói – kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatásokat.

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételt, amelyből az következne, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat! A pályáztatás elrendeléséről, a pályázati feltételekről és az elbírálás részletszabályairól a pályázat közzétételét megelőzően legalább 15 nappal korábban a vezetőség írásba foglalt határozattal dönt.

Az egyesület vagyona

52. készpénz, követelés, ingó és ingatlanvagyon, értékpapír, tőkerészesedés, melyek a közhasznú tevékenységet kell, hogy szolgálják. A befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti az egyesület likviditását, a közhasznú szolgáltatások nyújtását.

53. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak az egyesületi díjat kötelesek megfizetni, az egyesület tartozásaiért nem felelnek. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem ajánlhatja fel, illetve azt hitel törlesztésére nem fordíthatja.

54. Az egyesület javára, vagy nevében történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, vagy más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogaik csorbításával, vagy az emberi méltóságuk sérelmével és e tevékenység csak az egyesület írásbeli meghatalmazása alapján történhet. Az egyesület részére juttatott adományokat könyv szerinti-, ennek hiányában a szokásos piaci értéken nyilvántartásba kell venni.

55. Feloszlás vagy egyesülés esetén az egyesületi törvény előírásai az irányadók.

Az egyesület működésének nyilvánossága

56. Az egyesület vezetősége köteles gondoskodni arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen. A nyilvánosság a közgyűlés, a vezetőség és a számvizsgáló bizottság (a továbbiakban együtt: vezető testület) határozatai esetében a Határozatok Könyvébe való szabad betekintés útján, illetve a fent megjelölt testületek döntéseinek és közleményeinek az egyesület székhelyén elhelyezett hírdető táblára való kihelyezése révén, a pályázati felhívások és az egyesület által szervezett programok, valamint a nagynyilvánosság érdeklődésére számot tartó határozatok esetében a vezető testület rendelkezése szerint az egyesület honlapján (www.herics.hu) történt közzététele nyomán valósul meg. A vezető testület a határozat tartalma alapján konkrét személyekre vonatkozó döntéseit a jelenlévőkkel kihírdetéssel, a távollévő érintettekkel pedig a határozat teljes szövegének személyre szóló ajánlott postai küldeményben való megküldése útján közli.

57. Az egyesület köteles (számviteli szabályok rendelkezései szerint) éves beszámolót és ezzel párhuzamosan (az 1997. évi CLVI. Tv. 19. §-a alapján) közhasznúsági jelentést készíteni, amelyek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, a cél szerinti juttatások tételes kimutatását, a központi költségvetési szervtől-, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzattól, vagy az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitól kapott támogatások mértékét külön-külön, továbbá vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokat az érték, vagy összeg feltüntetésével, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi (szöveges) beszámolót. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalására összehívott nyilvános közgyűlésen a fenti jelentések tartalmát a levezető elnök a jelenlévők előtt szó szerint ismerteti. Az elfogadott beszámolót és jelentést az erre vonatkozó határozattal együtt a jelenlévőknek felolvassa, a vezetőségi tagoknak, a számvizsgáló bizottság elnökének, valamint minden további érintett személynek és szervezetnek -a közgyűlési jelenléttől függetlenül- ajánlott postai levélben is megküldi. A közhasznú jelentést úgy kell elkészíteni, hogy abból az egyesület közhasznú jellege, tevékenységének lényegi jellemzői, az arra felhasznált források és az érintettek köre is megállapítható legyen. Az éves közhasznúsági jelentésbe és beszámolóba bárki szabadon betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. A szabad betekintésen túl az elfogadásra jogosult közgyűlés határozatba foglaltan az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés esetében az alapszabály 56. pontjában írt nyilvánosságra hozatali mód felől (egyesület honlapján www.herics.hu) is rendelkezhet. Az egyesület köteles a közhasznúsági státuszának megszűnésekor az esedékes köztartozásait rendezni, illetve a közszolgáltatásra irányuló szerződésiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

58. A közhasznú jelentését az éves beszámolót úgy kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen.

59. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba a vezetőség tagjai, valamint az általuk, vagy a közgyűlés által megbízott személyek bármikor betekinthetnek.

60. Az adóellenőrzést az egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság látja el, a költségvetési támogatások felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a törvényességi felügyeleti jogot pedig a közhasznú tevékenység tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség gyakorolja.

Rózsaszentmárton, 2010. február 20.

A 2010. évi február hó 20. napján megtartott közgyűlés által a

Kgy:6/2010 (II. 20.) sz. határozattal elfogadott alapszabály-módosítást az okirat vastag szedéssel kiemelt része tartlamazza, amelyet aláírásunkkal is hitelesítünk.

Kelt.: Rózsaszentmártonban, 2010. évi február hó 20. napján.

Rózsa Attila                                            Molnár Zsolt

   elnök                                                      titkár

Oldalak: 1 2 3 4 5 6