1. Általános rendelkezések

a, Az egyesület neve: Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület.

    Rövidítve: Hérics TTSE

b, Székhelye: 3033 Rózsaszentmárton, Bányász út 10.,

c, Levelezési címe: Megegyezik a székhely címével.

d, Jelvénye: Szabályos körben a kör belső ívében az egyesület neve. Középen egy szál Tavaszi hérics / védett növény / stilizált képe, alatta            Rózsaszentmárton felirat, az alatt pedig az alakulásra utaló 2000. évszám,

e, Az egyesület alapításának éve: 2000. / január 08. /

f, Körbélyegzője: Szabályos körben az egyesület jelvénye.

2. Az egyesület elvi alapjai

a, Természetjáró tevékenységet folytató és azzal kapcsolatos versenyeket szervező, önkéntes tagokból álló tömörülés.

b, Az egyesület olyan szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szerveződik. Politikai pártoktól és szervezetektől független, politikailag és ideológiailag semleges, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Közhasznú tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja, az egyesület tagságát szolgálja és az érdekeiket képviseli.

c, Elutasítja az életkor, nem, nemzetiség, iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai és faji meggyőződés alapján való kirekesztést, kivételezést, elutasítja továbbá a nézeteltérések erőszakos megoldását és a természet kizárólagos erőforrásként való kezelését.

d, Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból -a tevékenység jellegéből fakadóan- nem csak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.

3. Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény értelmében közhasznú tevékenységet folytat, működését az egyesületi jogról szóló törvény és jelen alapszabály alapján fejti ki.

4. Az egyesület jogi személy.

5. Az egyesület a Heves Megyei Természetbarát Szövetségen keresztül tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek, továbbá folytatója a rózsaszentmártoni és a Heves megyei természetjáró hagyományoknak.

6. Az egyesület célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását, elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

7. Az egyesület feladatai

a, Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a tagság számát, akik pedig bekapcsolódnak, azokat ösztönözze a rendszeres gyakorlásra.

b, Sport jellegű és kulturális, valamint ismeretterjesztő programokkal szervezze a szabadidő hasznos eltöltését.

c, Túrák, versenyek, és táborok szervezésével teremtse meg hazánk /a lehetőségeken belül más országok és népek/ megismerését, neveljen a hazaszeretetre, és a barátságok elmélyítésére törekedjen.

d, Lássa el a tagok érdekképviseletét.

e, Gondoskodjék a természetjárás fejlesztéséről, a tagok és érdeklődők képzéséről, illetve a vizsgázott túravezetők továbbképzéséről.

f, Fejlessze a jelzett turistaút hálózatot és gondozza azt.

g, Teljeskörű nyilvánossággal tevékenykedve az írott és elektronikus sajtó igénybevételével ismertesse eredményeit és gondjait a célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében.

h, A természet- és környezetvédelemben az egyesület szakterületén tegyen meg mindent az élő- és a bennünket körülvevő világ értékeinek megóvása érdekében, és erre nevelje az utódainkat is.

i, Működése és rendezvényei során segítse a bajba jutottakat, vegyen részt a károk megelőzésében és elhárításában.

Kedvezményekkel támogassa a tagságot és az érdeklődőket a rendezvényeken való részvételben, az utazások, a szállás és a programok megszervezésében.

7/A. A 6. pontban megjelölt célokat és a 7. pontban részletezett egyesületi feladatokat összevetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c./ pontjában meghatározott, közhasznúnak minősülő tevékenységi irányokkal az egyesület működése során a megjelölt jogszabályhely 1. alpontja szerinti egészségmegőrzés, a 4. pontban írt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az 5. pontban feltüntetett kulturális tevékenység, a 8. pontban szereplő természetvédelem, állatvédelem, a 9. pontban lévő környezetvédelem, a 10. pontból a gyemek- és ifjúsági érdekképviselet, a 14. alpont szerinti (nem munkaviszony és nem polgári jogi jogviszony keretében ellátott) sport tevékenységet, mint a társadalom és egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységet vállalja föl és teljesíti.

8. Az egyesület a természetjáró tevékenységet gyalogos formában fejti ki. Nem állít azonban akadályt más természetjárással foglalkozó szakágazat /sítúra, vízitúra, kerékpártúra, barlangtúra / gyakorlására, ha azok feltételei adottak.

9. Az egyesület – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve – vállalkozásokat hozhat létre és tarthat fenn, továbbá részt vehet más társadalmi szervezetek gazdasági társaságok létrehozásában és működtetésében.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6